Category: Writing

500 SYNONYMS ĐẮT GIÁ TRONG BỘ CAM HUYỀN THOẠI

Cùng lưu lại những Synonyms cực chất trong bộ Cam huyền thoại các bạn nhé! Cambridge 4 TEST 1 underdeveloped=degenerated=rudimentary ignore=pay no attention=not pay any attention=take no notice=not take any notice curriculum=course=syllabus important=vital=essential=crucial surprised=amazed=astonished=astounded=be taken aback=startled adj. destruction=destroy=loss investigate=make inquiries=enquiries=go into=probe=look into where=geographical location easy to reach=accessible reason=cause=factor=origins=root=stimulus=impetus protect=guard=safeguard=shield=conservation newspapers, television=media where to live=habitat get warmer=global warming contribute to=play a part survive=continuing existence mistaken view=misconception link to=be connected with=be linked

Xem thêm »

[ Sample Essay ] – Writing task 2 Simon

In many countries, a small number of people earn extremely high salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that governments should not allow salaries above a certain level. Discuss both these views and give your own opinion. Ở nhiều nước, một số ít người có mức lương rất cao. Một số người tin rằng điều này là tốt cho đất nước, nhưng những người khác nghĩ

Xem thêm »

NHỮNG CẤU TRÚC NGỮ PHÁP GIÚP BẠN GHI ĐIỂM TRONG IELTS

Cùng tham khảo một số cấu trúc ngữ pháp giúp bạn ghi điểm trong IELTS nhé! Mỗi cấu trúc đều có ví dụ minh họa các bạn cùng tham khảo nhé! 1. Subject  + Verb/(to be) + too + adjective/adverb + (for someone) + to do something: Quá làm sao để ai đó có thể làm. Example: The IELTS Writing Task 2 topic is too easy for me to get band 7

Xem thêm »

50 PHRASAL VERB THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH BẢN XỨ

Cùng lưu lại một số phrasal verb thông dụng mà người bản xứ hay dùng và áp dụng vào để bài nói/viết được tự nhiên hơn các bạn nhé! Call for sth: cần cái gì đó Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó Break up with s.o: chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó

Xem thêm »

Chinh phục Writing với 20 cấu trúc hay band 7.0

Cùng tham khảo các em nhé,  Đây là những cấu trúc câu bạn áp dụng được trong bài thi IELTS writing và Speaking sẽ được sự đánh giá cao từ ban giám khảo.  1. So + adjective + to be + Subject + that Clause     So + adv + auxiliary verb + S + main verb + O + that clause Mẫu câu đảo ngữ So…That được dùng để

Xem thêm »

Cách xử lí dạng DISCUSSION ESSAY trong Writing Task 2

Đề bài cho dạng bài này là: Some people say that family has the most powerful influence on a child’s development; however, others say that influences such as music, other people,… have the greatest influence on children. Discuss both views and give your opinion.   PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI WRITING Như các bạn đã thấy ở đây, dạng bài này là Discussion, dạng này có hai yêu cầu: Discuss both

Xem thêm »
Writing

[ Sample Essay ] – Writing task 2 Simon

In many countries, a small number of people earn extremely high salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn