Cách xử lí dạng DISCUSSION ESSAY trong Writing Task 2

Chia sẻ bài viết

Đề bài cho dạng bài này là:

Some people say that family has the most powerful influence on a child’s development; however, others say that influences such as music, other people,… have the greatest influence on children.

Discuss both views and give your opinion.

 

PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI WRITING

Như các bạn đã thấy ở đây, dạng bài này là Discussion, dạng này có hai yêu cầu:

  • Discuss both views: gia đình có ảnh hưởng mạnh nhất đến con cái; các yếu tố khác mới có ảnh hưởng đến con cái
  • Give your own opinion: gia đình có ảnh hưởng nhiều hơn

Cấu trúc của một bài part 2 bao gồm 4 phần như sau:

  • Introduction
  • Body Paragraph 1
  • Body Paragraph 2
  • Conclusion

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào từng phần nhé!

PHÂN TÍCH TỪNG PHẦN TRONG BÀI THI

1. Introduction

Trong phần mở đầu ta sẽ nhắc lại hai ý kiến của đề bài và đưa ra quan điểm của bản thân

  • /ɪɡˈzɜːrt/ exert
  • i-p-ct impact

exert an impact on something: có tác động lên điều gì

Sample:

In this day and age, influence on a child’s development has still been a subject of heated debate. Many people suppose that family exerts the greatest impact on children; however, some say that other influences such as music or other people have the biggest influence on a child. Personally I support the former opinion and justifications (=reasons) are as follows.

2. Body Paragraph 1

Phần này ta sẽ cùng nhau phân tích một ý kiến được nêu trong đề bài, thương là ý kiến mà chúng ta không ủng hộ. Nên đưa ý kiến mình ủng hộ ở phần sau của thân bài. Vậy trong phần thân bài thứ nhất, ta sẽ nói về ảnh hưởng của các tác nhân ngoài gia đình đến con trẻ.

There are many factors that affect a child: là cách diễn đạt thông thường, không giúp các bạn đạt band điểm cao. Thay vào đó cô có một động từ diễn tả sự thay đổi, có nhiều loại khác nhau là từ  /ˈveri/

Factors that affect a child very

/iˈmɜːrdʒəns/ emergence of something: sự xuất hiện của một cái gì đó

Chúng ta đều nhận ra được các thiết bị điện tử hiện nay đều có tác hại cực kỳ lớn của thiết bị điện tử

Sample:

First, factors that affect a child vary but the most outstanding one may be the emergence of technical devices. As a result, children will be easily to get access to public websites or social networking sites such as Facebook or Instagram. There are a number of videos or songs or even short films that are shown on these sites and children may watch and imitate the characters.

Đây là yếu tố thứ nhất, ta sẽ bổ sung thêm một yếu tố thứ hai.

singifacint – significant

Sample:

First, factors that affect a child vary but the most outstanding one may be the emergence of technical devices. As a result, children will be easily to get access to public websites or social networking sites such as Facebook or Instagram. There are a number of videos or songs or even short films that are shown on these sites and children may watch and imitate the characters.

Second, another significant factor that exercises a great influence on a child’s development is friends. At school, children who share the same personalities, interest or concept may form a group, which can be considered a small community. Consequently, as being a part of that community, children’s thoughts or behaviors are much likely to be affected by their fellows.

3. Body Paragraph 2

in _____ of: (spelling favor)

in favor of something: ủng hộ, đồng ý với cái gì

Sample:

Though it cannot be denied that friends or music have a profound impact on a child’s development, I am in favor of the opinion that family exerts the greatest influence on children.

/ˈetɪkət/ – etiquette: cách ứng xử, giao tiếp

code of ____ (spelling ethics)

code of ethics: tiêu chuẩn đạo đức

Sample:

Though it cannot be denied that friends or music have a profound impact on a child’s development, I am in favor of the opinion that family exerts the greatest influence on children. First, children are taught etiquettes, code of ethics by parents at a very young age; therefore, they might behave properly when communicating with others.

Và để cân bằng với đoạn thân bài thứ nhất ở đây ta bổ sung thêm một ý như sau:

Because children spend a huge amount of time being with their children at home so it is easy for them to see the way that their parents solve problems and copy them: câu văn đơn giản, từ vựng không đặc sắc

see = witness

solve problem = everyday issues are handled

bear a striking /rɪˈzembləns/

bear a striking resemblance to somebody: giống với ai đó.

Sample:

Though it cannot be denied that friends or music have a profound impact on a child’s development, I am in favor of the opinion that family exerts the greatest influence on children. First, children are taught etiquettes, code of ethics by parents at a very young age; therefore, they might behave properly when communicating with others. Second, children spend a huge amount of time being with parents at home and it is easy for them to witness the way how everyday issues are handled by their parents. Accordingly, they will bear a striking resemblance to their parents when it comes to problem-solving.

4. Conclusion

Vậy là chúng ta đã đi hết gần một chặng đường rồi, và ở phần kết luận chúng ta chỉ cần nhắc lại ý kiến của bản thân mình một lần nữa là hoàn thành.

In conclusion, although it is clear that factors such as music or friends have a great effect on children, I am of the opinion that family exerts the most profound effect on a child’s development.

Như vậy chúng ta đã hoàn thành phân tích và viết bài theo đề này rồi! Các bạn hãy thử phân tích và viết lại theo ý kiến bản thân nhé!

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn