NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Chia sẻ bài viết

E-book NGỮ PHÁP TIẾNG ANH là quyển rất chi tiết về các cấu trúc ngữ pháp, cách sử dụng danh từ, động từ, tính từ…. và có ví dụ cụ thể cho từng cấu trúc. 

Quyển e-book phù hợp với các bạn mới bắt đầu, cần nền tảng vững chắc để bắt đầu luyện tiếng anh. Download ngay bên dưới nhé!

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn