Hướng dẫn từng bước làm dạng “MATCHING INFORMATION TO PARAGRAPHS” trong bài thi IELTS READING

Chia sẻ bài viết

Nói về dạng Matching Information to Paragraphs
 Ngoài Headings Matching, Matching sentence Endings thì Matching Information
to Paragraphs là 1 trong 3 dạng có thể ra trong đề thi IELTS READING.
 Nói 1 cách đơn giản, Matching Information to Paragraphs là dạng yêu cầu mà sẽ
đưa ra những thông tin dạng câu trước và đòi hỏi bạn phải xác định những thông tin này
nằm chính xác trong đoạn nào trong bài báo. Các chú ý khi làm dạng này


lời và
Sẽ có nhiều đoạn văn hơn câu hỏi vì vậy một số đoạn văn sẽ không có câu trả

• một số đoạn có thể chứa nhiều hơn một câu trả lời. Vì vậy ta không thể sử
dụng phương pháp loại trừ cho dạng này
• Chúng ta cần phải tìm thông tin cụ thể trong một đoạn văn và không phải ý
nghĩa tổng quát của một đoạn văn và các thông tin được đưa ra thường không có các sự
kiện, tên gọ, hoặc địa danh, không có viết hoa và có chứa. Do đó việc xác định thông tin
nằm ở vị trí sẽ khó hơn và buộc lòng bạn phải có kỹ năng xác định các từ khóa trong câu
hỏi và so sánh với những từ vựng/ cụm từ ở dạng paraphrase trong bài đọc.
• Một chú ý rất quan trọng là quản lý thời gian. Không được tập trung nhiều thời
gian ở 1 câu, nếu chưa chọn được đáp án phù hợp thì phải chuyển câu khác. Nếu còn thời
gian thì quay lại câu này trả lời sau cũng không vấn đề gì cả.
Trình tự các bước làm dạng Matching Information to Paragraphs
Thường thì các các câu cho sẵn yêu cầu bạn tìm trong các đoạn văn có chưa nó không có
quy luật nào cả. Các câu này có thể là:
• 1 sự thật
• 1 ví dụ
• 1 lý do
• 1 hoạt động
• 1 bản tóm tắt
• 1 định nghĩa…  

Việc của chúng ta là tìm và chọn chính xác đoạn văn có chứa các câu ở trên. Thông
thường, chúng ta phải tìm 1 cụm từ, 1 câu văn hoặc nhiều hơn để có đáp án cho yêu cầu.
Các kỹ năng cần sử dụng là:
• Skimming / understanding general meaning (hiểu ý nghĩa tổng quát)
Đọc theo cách lướt (skimming) để hiểu chung nhất về bài văn và nhận ra sự khác nhau
về nội dung trong các đoạn, rồi sau đó chúng ta mới nghĩ tới chuyện tìm câu trả lời trong
các đoạn văn đó.
• Tìm Synonyms
Đọc nhanh và tìm các từ hoặc cụm từ trong đoạn văn đồng nghĩa với các từ, cụm từ trong
các câu yêu cầu để tìm câu trả lời
Cách tiếp cận từng bước đối với dạng Matching Information to Paragraphs

1. Bước 1: Đọc các câu yêu cầu cho trước rồi sau đó mới đọc các đoạn văn
Cố gắng hiểu nghĩa, đại ý của câu yêu cầu trước, sau đó SKIMMING nhanh để dừng ở
đoạn văn phù hợp và đoạn văn có chưa câu yêu cầu đó.
Đọc lần lượt các câu yêu cầu và cố gắng dự đoán vị trí của các câu yêu cầu trong các
đoạn văn mình vừa đọc “skimming”


2. Bước 2: Luyện tập kỹ năng skimming thuần thục để sử dụng đọc văn bản
Thực hành skimming thường xuyên để khi vào khi gặp dạng này chúng ta sẽ hình dung
được từng thông tin trong câu yêu cầu nằm ở đoạn nào trong bài đọc (đoạn đầu, các đoạn
giữa, đoạn cuối…).
Bạn không cần phải hiểu toàn bộ đoạn văn nói về điều gì, chỉ cần tìm thông tin cụ thể
trong đoạn văn và đối chiếu với nội dung câu yêu câu. Câu trả lời thông thường sẽ được
bao hàm trong một cụm từ hay câu hoặc nhiều hơn 1 câu, chứ không phải là một từ, một
câu duy nhất.


3. Bước 3: Tập trung vào từ đồng nghĩa và từ khóa trong câu hỏi
Xác định từ khóa và gạch chân chúng trong các thông tin đưa ra trong các câu yêu cầu.
Nếu tìm ở đoạn văn không có các từ khóa của câu yêu cầu, bạn hãy tập trung tìm các từ
đồng nghĩa với các từ khóa đó để xác định vị trí đoạn văn có chứa câu yêu cầu

4. Bước 4: Tóm tắt, tìm đại ý của mỗi đoạn văn
Nếu tìm không thấy câu trả lời nằm trong 1 từ, 1 cụm từ hoặc 1 câu thì chúng ta phải
tóm tắt, tìm đại ý, ý nghĩa của đoạn văn này đang nói về vấn đề gì. Đây có thể là chìa khóa
để tìm đoạn văn chứa câu yêu cầu.
Câu yêu cầu có thể không nằm trong đoạn văn mà sẽ đòi hỏi chúng ta hiểu toàn bộ 1
đoạn văn và đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho câu yêu cầu.

 

 

 

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn